BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Sunday, April 24, 2011

Analisis Ayat..


Soalan 1 : Pada minggu depan, kampung kami akan dikunjungi pemimpin parti tersebut.

Analisis :
Ayat ini ialah ayat pasif songsang separa pelaku diri ketiga. Ayat ini mengandungi 1 subjek dan 1 prediket. Subjek ayat ini terdiri daripada “Kampung kami” manakala prediketnya pula adalah “akan dikunjungi pemimpin parti tersebut pada minggu depan.”
Pola ayat ini ialah FN+FK. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada Kata nama “kampung” dan kata ganti nama diri pertama iaitu “kami” yang bertindak sebagai penerang kepada kata nama “kampung”. Frasa kerja pasif sebagai prediket pula terdiri daripada kata bantu “akan”, kata kerja pasif berimbuhan awalan di_ iaitu “dikunjungi” dan pelaku diri ketiga “pemimpin parti” serta kata penentu “tersebut”. “Pemimpin” adalah merupakan kata nama manakala “parti” tergolong dalam kata nama yang berfungsi sebagai penerang kepada pemimpin.
Dalam frasa kerja sebagai predikat pula terdapat frasa sendi nama “pada minggu depan” yang berfungsi sebagai keterangan waktu kepada frasa kerja pasif. Dalam frasa sendi nama “pada minggu depan” terdapat kata sendi nama “pada”, kata nama “minggu”, dan kata nama arah “depan” yang berfungsi sebagai penerang kepada kata nama “minggu”.
Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif transitif susunan biasa seperti yang berikut : “Pemimpin parti tersebut akan mengunjungi kampung kami pada minggu depan”.
Soalan 2 : Hasil padinya berguni-guni di dalam kepuk itu.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat aktif tak transitif susunan biasa. Ayat ini terdiri daripada satu subjek dan satu prediket. Subjek ayat terdiri daripada “Hasil padinya” manakala prediket ayatnya pula adalah “berguni-guni di dalam kepuk itu”
Pola ayat ini terdiri daripada FN+FK. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama “hasil” dan kata “padi” ialah kata nama yang berfungsi sebagai penerang kepada kata nama “hasil” serta kata ganti nama diri ketiga “-nya” yang dirapatkan dengan kata “padi” kerana unsur klitik.
Frasa kerja sebagai prediket pula adalah terdiri daripada frasa kerja dan frasa sendi nama. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif yang dibentuk oleh kata nama ganda seluruh iaitu “guni-guni” yang menerima imbuhan awalan ber_ iaitu “berguni-guni”.
Frasa sendi nama pula berfungsi sebagai penerang kepada kata kerja tak transitif “berguni-guni” yang terdiri daripada kata sendi nama “di”, kata nama arah “dalam”, kata nama “kepuk” dan kata penentu “itu”
Ayat ini boleh ditukar kepada ayat aktif tak transitif susunan songsang seluruh prediket seperti yang berikut : “Berguni-guni di dalam kepuk itu hasil padinya”.
Soalan 3 : Dengan segeranya kami laksanakan perintah yang kami terima itu.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat pasif songsang seluruh prediket pelaku diri pertama.  Ayat ini terdiri daripada satu subjek dan satu prediket. Subjek ayat terdiri daripada kata “perintah yang kami terima itu” manakala prediket ayat pula ialah “kami laksanakan dengan segeranya”
Pola ayat ini terdiri daripada Frasa nama + Frasa kerja. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama “perintah”, kata sandang “yang” yang berfungsi sebagai kata nama, kata ganti nama diri pertama “kami”, kata kerja “terima” dan kata penentu “itu”. Kata “yang kami terima itu” merupakan frasa nama yang berfungsi sebagai penerang kepada kata nama “perintah”.
Frasa kerja sebagai prediket pula terdiri daripada frasa kerja pasif dan frasa sendi nama. Frasa kerja pasif terdiri daripada kata ganti nama diri pertama “kami” dan diikuti dengan kata keja pasif berimbuhan akhiran _kan iaitu “laksanakan”, manakala frasa sendi nama pula terdiri daripada kata sendi nama “dengan”, kata keterangan masa “segera” dan kata ganti nama diri ketiga “-nya”. Frasa sendi nama “dengan segeranya” berfungsi sebagai keterangan kepada kata kerja pasif “laksanakan”.
Ayat ini boleh ditukar kepada ayat aktif transitif susunan biasa seperti yang berikut : “Kami melaksanakan perintah yang kami terima itu dengan segeranya”.
Soalan 4 : Di seluruh negara orang sibuk memperkatakan kenaikan harga minyak.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat aktif transitif songsang terbahagi pelaku diri ketiga. Ayat ini mengandungi satu subjek dan satu prediket. Subjek ayat terdiri daripada kata “orang” manakala prediket ayatnya pula adalah “sibuk memperkatakan kenaikan harga minyak di seluruh negara”.
Pola ayat ini terdiri daripada frasa nama +frasa kerja. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama “orang”. Frasa kerja sebagai prediket ayat pula terdiri daripada frasa kerja dan frasa sendi. Frasa kerja terdiri daripada frasa adjektif “sibuk” yang berfungsi sebagai kata bantu yang hadir sebelum kata kerja transitif berimbuhan apitan memper_kan iaitu “memperkatakan”, kata nama berimbuhan apitan ke_an iaitu “kenaikan”, kata nama “harga” dan kata nama “minyak”. “kenaikan harga minyak” adalah merupakan frasa nama yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja transitif “memperkatakan”. “Harga minyak” berfungsi sebagai penerang kata nama “kenaikan” manakala kata nama “minyak” juga berfungsi sebagai penerang kepada kata nama “harga”. Frasa sendi nama pula terdiri daripada kata sendi nama “di”, kata bilangan tak tentu “seluruh” yang bertindak sebagai kata bantu kepada kata “negara” dan kata nama “negara”. Frasa sendi nama “di seluruh negara” berfungsi sebagai penerang kepada frasa nama “kenaikan harga minyak”.
Ayat ini boleh ditukar kepada ayat aktif transitif susunan biasa seperti yang berikut : “Orang sibuk memperkatakan kenaikan harga minyak di seluruh negara”.
Soalan 5 : Ke mana-mana sahaja pengedar dadah itu terus diburu polis.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat pasif songsang terbahagi pelaku diri ketiga. Ayat ini mengandungi satu subjek dan satu prediket. Subjek ayat ini terdiri daripada “pengedar dadah itu” manakala prediketnya pula terdiri daripada “terus diburu polis ke mana-mana sahaja”.
Pola ayat ii terdiri daripada frasa nama + frasa kerja. Frasa nama sebagai subjek terdiri daripada kata nama “pengedar”, kata nama “dadah” dan kata penentu “itu”. Kata nama “dadah” berfungsi sebagai penerang kepada kata nama “pengedar”. Frasa kerja pasif sebagai prediket pula terdiri daripada frasa kerja pasif dan frasa sendi nama.
Frasa kerja pasif terdiri daripada kata “terus” yang berfungsi sebagai kata bantu yang hadir sebelum kata kerja pasif berimbuhan awalan di_ iaitu kata “diburu” dan kata nama “polis” yang berfungsi sebagai objek kepada kata kerja pasif “diburu”. Frasa sendi nama pula terdiri daripada kata sendi nama “ke”, diikuti dengan kata ganti tak tentu “mana-mana” dan kata nama “sahaja”. Kata “ke mana-mana sahaja” bertugas sebagai penerang kepada kata nama “polis”.
Ayat ini boleh ditukar kepada ayat aktif transitif susunan biasa seperti yang berikut : “Polis terus memburu pengedar dadah itu ke mana-mana sahaja”.
Soalan 6 : Saya jelaskan kepadanya bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat pasif songsang seluruh prediket pelaku diri pertama dengan klausa sebagai subjek. Subjek ayat terdiri daripada klausa “bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya” manakala prediket ayat ialah “saya jelaskan kepadanya”.
Klausa sebagai subjek terdiri daripada subjek “pemimpin itu” dan prediketnya terdiri daripada “tidak amanah terhadap rakyatnya” dan kata “bahawa” adalah merupakan kata hubung. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama “pemimpin itu”. Kata “pemimpin” ialah merupakan golongan kata nama dan “itu” ialah kata penentu. Prediket klausa terdiri daripada frasa adjektif yang terbina daripada kata nafi “tidak”, kata adjektif “amanah” dan frasa sendi nama “terhadap rakyatnya”. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama “terhadap”, kata nama “rakyat” dan kata ganti nama diri ketiga “-nya”.
Prediket ayat pasif pelaku diri pertama ini terdiri daripada frasa kerja pasif pelaku diri petama “saya jelaskan” dan frasa sendi nama “kepadanya”. Frasa kerja pasif pelaku diri pertama terikat dengan hukum aneksi persona iaitu antara kata ganti nama diri pertama dengan kata kerja pasif tidak boleh hadir perkataan lain. Dalam frasa sendi nama terdapat kata sendi nama “kepada” dan kata ganti nama diri ketiga “-nya”.
Ayat ini boleh ditukarkan kepada ayat aktif susunan biasa seperti yang berikut : “Saya menjelaskan bahawa pemimpin itu tidak amanah terhadap rakyatnya kepadanya.”
Soalan 7 : Kawasan kediamannya itu bagaimana keadaannya?
Analisis :
Ayat ini ialah ayat tanya dengan kata tanya susunan biasa dengan klausa sebagai prediket.
Subjek ayat terdiri daripada frasa nama iaitu “kawasan kediamannya itu” manakala prediket ayat adalah “bagaimana keadaannya”. Predikat ayat ini terdiri daripada klausa yang terdiri daripada subjek dan predikat. Dalam klausa ini, susunan subjek dan predikat disongsangkan seperti yang berikut : “bagaimana keadaannya”. Klausa sebagai prediket terdiri daripada subjek “keadaannya” dan prediket terdiri daripada kata “bagaimana”. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama “keadaannya”. “Keadaannya” ialah golongan kata nama dan “-nya” ialah kata ganti nama diri pertama dan diikuti dengan tanda tanya (?). Prediket klausa pula terdiri daripada kata tanya “bagaimana”.
Subjek ayat tanya dengan kata tanya susunan biasa dengan klausa sebagai prediket ini terdiri daripada frasa nama “kawasan kediamannya itu”. Kata “kawasan” adalah golongan kata nama, kata “kediamannya” juga ialah kata nama yang berfungsi sebagai penerang kepada kata “kawasan” dan kata “itu” ialah kata penentu. Kata nama “kediaman” diikuti dengan kata ganti nama diri ketiga “-nya” dalam keadaan kedua-dua kata ini dirapatkan antara satu sama lain kerana unsur klitik.
Ayat ini boleh ditukar menjadi ayat tanya susunan songsang sepenuhnya seperti  yang berikut : “Bagaimanakah keadaannya kawasan kediamannya itu?”
Soalan 8 : Pihak polis menerangkan bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat aktif transitif susunan biasa dengan klausa sebagai objek. Subjek ayat terdiri daripada “pihak polis” manakala prediket ayat pula terdiri daripada kata “menerangkan bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri”.
Klausa sebagai objek terdiri daripada “bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri”. Subjek ayatnya ialah kata “pendatang asing itu” dan prediketnya pula adalah “telah melarikan diri” dan kata “bahawa” pula ialah kata hubung. Klausa sebagai objek ini hadir selepas kata kerja transitif berimbuhan apitan men_kan iaitu kata “menerangkan”. Jadi, klausa “bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri” merupakan klausa objek kerana hadir selepas kata kerja transitif “menerangkan”. Subjek dalam ayat ini terdiri daripada frasa nama “pendatang asing itu”. “Pendatang” ialah kata nama manakala “asing” juga ialah kata nama yang bertindak sebagai penerang kepada kata “pendatang” dan kata “itu” pula ialah kata penentu yang menjadi penentu kepada subjek. Prediket klausa pula adalah teridiri daripada frasa kerja yang terbina daripada kata bantu “telah”, kata kerja transitif berimbuhan apitan me_kan iaitu “melarikan” dan kata nama “diri”. Kata-kata lain tidak boleh diletakkan di antara kata kerja transitif dengan objek.
Subjek ayat aktif transitif susunan biasa ini dengan klausa sebagai objek ini terdiri daripada frasa nama pelaku diri ketiga iaitu “pihak polis”. “Pihak” ialah kata nama manakala “polis” juga adalah kata nama yang berfungsi sebagai penerang kepada kata nama “pihak”.
Ayat ini boleh ditukar menjadi ayat pasif susunan biasa dengan klausa sebagai subjek seperti yang berikut : “Bahawa pendatang asing itu telah melarikan diri diterangkan oleh pihak polis”.
Soalan 9 : Penduduk disitu berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat aktif tak transitif susunan biasa dengan klausa sebagai pelengkap. Subjek ayat terdiri daripada kata “penduduk di situ” manakala prediket ayat pula adalah “berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamat”.
Klausa sebagai pelengkap terdiri daripada “bahawa kediaman mereka tidak selamat”.  Subjek ayat iaitu “kediaman mereka” manakala prediket ayat adalah “tidak selamat” dan kata “bahawa” pula adalah merupakan kata hubung. Klausa sebagai objek ini pula wujud selepas kata kerja tak transitif berimbuhan awalan ber_ iaitu “berpendapat”. Jadi klausa “bahawa kediaman mereka tidak selamat” merupakan klausa pelengkap kerana hadir selepas kata kerja tak transitif “berpendapat” yang bertugas sebagai pelengkap dalam ayat tersebut. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama “kediaman mereka”. “Kediaman” ialah kata nama dan “mereka” ialah kata ganti nama diri ketiga yang bertindak sebagai penerang kepada kata nama “kediaman”. Prediket klausa pula terdiri daripada frasa nama yang terbina daripada kata nafi “tidak” dan kata nama “selamat”.
Subjek ayat aktif tak transitif susunan biasa dengan klausa sebagai pelengkap ini terdiri daripada kata nama “penduduk” dan frasa sendi nama “di situ” yang terdiri daripada kat sendi nama “di” dan kata tunjuk “situ” yang berfungsi sebagai kata ganti tempat.
Ayat ini boleh ditukar menjadi ayat aktif tak transitif songsang seluruh pradiket dengan klausa sebagai pelengkap seperti yang berikut : “Berpendapat bahawa kediaman mereka tidak selamatlah oleh penduduk di situ”.
Soalan 10 : Kakitangan pejabat itu mendapat pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan.
Analisis :
Ayat ini ialah ayat aktif transitif susunan biasa pelaku diri ketiga dengan klausa sebagai penerang. Subjek ayat terdiri daripada kata “kakitangan pejabat itu” manakala prediket ayatnya pula ialah terdiri daripada “mendapat pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan”.
Klausa sebagai penerang terdiri daripada subjek “pengarah baharu itu” manakala prediket ayat pula terdiri daripada kata “bukan orang tempatan” dan kata “bahawa” ialah kata hubung. Klausa sebagai penerang iaitu kata “bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan” hadir selepas kata nama berimbuhan apitan penge_an iatu kata “pengesahan”. Kata “pengesahan” pula wujud selepas kata kerja transitif berimbuhan awalan men_ iaitu kata “mendapat”. Maka kata “pengesahan” bertindak sebagai penerang kepada kata kerja “mendapat”. Oleh yang demikian, klausa “bahawa pengarah baharu itu bukan orang tempatan” merupakan klausa penerang kerana hadir selepas kata nama “pengesahan” yang bertugas sebagai penerang dalam ayat tersebut. Subjek dalam klausa terdiri daripada frasa nama “pengarah baharu itu”. “Pengarah ialah kata nama manakala “baharu” pula ialah kata adjektif yang menjadi penerang kepada kata nama “pengarah” dan kata “itu” ialah kata penentu. Prediket klausa pula terdiri daripada frasa nama yang terbina daripada kata nafi “bukan”, kata nama “orang” dan kata nama “tempatan” yang bertugas sebagai penerang kepada “pengarah baharu itu”.
Subjek ayat aktif transitif susunan biasa pelaku diri ketiga dengan klausa sebagai penerang ini terdiri daripada frasa nama “kakitangan pejabat itu”. “Kakitangan” ialah kata nama manakala kata “pejabat” juga ialah kata nama yang berfungsi sebagai penerang kepada kata nama “pejabat” dan kata “itu” ialah kata penentu.
Ayat ini boleh ditukar menjadi ayat pasif susunan biasa pelaku diri ketiga dengan klausa sebagai penerang seperti yang berikut : “Pengesahan bahawa pengarah baharu itu bukanlah orang tempatan didapati oleh kakitangan pejabat itu.”

0 comments: