BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Monday, January 24, 2011

Minggu Ketiga : Sintaksis

BAHAGIAN KEDUA

Ulang kaji maksud frasa.

1)      FN – memadai dengan 1 kata
            2)      FS  - sekurang-kurangnya 2 kata
            3)      FN boleh membentuk Prediket,objek dan subjek (POS) dan penambahan fungsi FN adalah sebagai 
                  objek.
            4)      Kandungan FN + FA + FK + FS
·         Setiap frasa ada kata intinya
·         FN kata intinya KN
·         FA kata intinya ialah KA
·         FK kata intinya ialah KK
·         FS tiada kata inti

Bagaimana mahu mengenal pasti KN/ KK/ KA?
·         KN boleh dikenal pasti dengan meletakkan kata bilangan dihadapannya. (KB + KN)
·         KA boleh diletakkan kata penguat atau kata bantu. (KB + KA) @ (KP + KA) Atau memasukkan kedua-dua kata tersebut untuk mengikuti KA dalam ayat. (KB + KT + KA) Contoh ayat : “Lelaki tua itu masih amat sihat.”
·         KK boleh diletakkan Kata Bantu. (KB + KK)

Mengenal pasti KN
·         (Bangunan) kata dasarnya adalah bangun. Setiap akhiran imbuhan –an pada kata dasar akan membentuk KN.

“Dia bersuara dengan lantangnya.”
·         Kenapa ayat ini betul sedangkan kata “lantang” merupakan KA? Dalam hukum tatabahasa, KS mesti diikuti dengan KN. Namun, di dalam ayat ini, KS diikuti dengan KA. Kenapa?
·         Jawapan : Kerana –nya telah menjadikan kata “lantang” menjadi benda. Ini bermaksud, -nya berfungsi sebagai pebenda. Oleh yang demikian, “lantangnya” menjadi Kata Nama.

Ayat.
i)                    Binaan ayat ada dua konstituen ayat iaitu (S) dan (P).
ii)                   Susunan ayat pula ada dua iaitu susunan ayat biasa dan susunan ayat songsang.
iii)                 Pola ayat dasar ada empat iaitu FN, FA, FS dan FK.
iv)                 Ragam ayat : ayat aktif
i)      Aktif transitif (boleh pasif)
ii)    Aktif tak transitif (tidak boleh pasif)
Contoh ayat : Dia kena pukul dengan penjahat.
o   Ayat pasif “kena” diletakkan dibelakang pukul.
o   Imbuhan ke-,ter-,an dapat membentuk kata pasif.
o   “Dia kehujanan semalam.”
v)                  Jenis ayat
o   Ayat penyata  (Menjelaskan atau menerangkan sesuatu)
o   Ayat tanya (bertanya atau mendapatkan maklumat). Ayat tanya pula dibahagikan kepada dua, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa tanda tanya(kena dalam intonasi tanya).
o   Ayat perintah (larangan @ suruhan/ silaan)
o   Ayat seru (kena ada tanda seru dan dari kata seru).

Dalam sesebuah ayat, boleh berlaku perpindahan ayat dengan syarat masih lagi mengekalkan kegramatisan ayatnya. (betul dari segi struktur dan maknanya).
Contoh ayat : “Beberapa ekor kucing masih bermain bola di padang.”
·         Ayat ini betul kerana mempunya (S) dan (P) tetapi tidak munasabah. Makna ayat ini tidak gramatis dari segi semantiknya. (tidak munasabah)

Kenapa ayat aktif tak transitif tidak boleh dipasifkan?
Jawapan : Kerana ayat yang ada objek sahaja yang dapat dipasifkan.
·         Adik (FN) / tidur (Kkttr) di dalam bilik (FK). (salah)
·         Saya (S) / membaca buku (P). (dalam ayat pasif, subjek dihadapan)
·         Awak mengangkat pasu bunga. (Pasu bungan awak angkat)-pasif.
·         Ahmad memancing ikan di sungai.(Ikan di sungai dipancing oleh Ahmad)
~objek mesti di hadapan untuk menjadi (S) dalam ayat pasif
~dalam ayat songsang (P) dibawa kehadapan.
~binaan yang menggunakan frasa kerja
FN + KB + (Kkttr + keterangan)
~Dia + sedang + tidur + di dalam bilik

Maklumat tambahan : Kata makan, minum, minta dan mohon, walaupun tidak mempunyai imbuhan, namun telah disepakati oelh ahli bahasa bahawa keempat-empat kata ini digolongkan dalam kata kerja transitif.

R
“Rumah telah dikemaskan oleh ibu pagi tadi.”
“Ibu telah mengemaskan rumah pagi tadi.”
·         Bila unsur keterangan “pagi tadi”, hadir dibelakang ayat kecuali ayat songsang.
·         Contoh : “Telah mengemaskan rumah ibu pagi tadi.”

“Rumah ibu telah saya perbesar tahun lepas.”
·         Apabila dipasifkan : “Saya telah memperbesar rumah ibu pada tahun lepas.”
·         “telah memperbesar” mesti dihadirkan bersama kerana keduanya adalah merupakan unsur terikat.
·         Kata bantu boleh menentukan taraf kata kerja.
·         Unsur terikat hanya berada pada ayat pasif.
·         PD1,2 dan 3 perlu hadir selepas KK.

“Padi sedang menguning di sawah.”
·         Ayat ini mengandungi (S) iaitu “padi” dan (P) iaitu “sedang menguning di sawah.”
·         Pola ayat pula terdiri daripada FN dan FK.
·         FN terdiri daripada KN (padi), manakala FK pula terdiri daripada FK yang mempunyai kata KB (sedang), kkttr (menguning), dan FS yang terdiri daripada KSN (di) dan KN (sawah).

0 comments: